జీవన లక్ష్యం: The destiny of Life

संसारिणो स्वया बुद्ध्या समीहन्ते धनादिकम् मेधाविभिस्तु दीप्यन्ते मुक्त्यै संविद्धुताशनाः సంసారిణో స్వయా  బుద్ధ్యా సమీహంతే ధనాదికం మేధావిభిస్తు దీప్యంతే ముక్త్యై సంవిద్ధుతాశనాః భగవత్ప్రసాదంగా లేదా పూర్వ జన్మ సుకృతం వలన మనకు లభించిన బుద్ధి, శక్తులని ఏ విషయాలకు ఉపయోగించాలో, లేదా దేనికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలో చెబుతుంది ఈ సుభాషితం. సంసారిణో అంటే ఇక్కడ సాధారణ మానవాళి అని అర్థం, వారంతా తమ స్వంత బుద్ధి లేదా తెలివితేటలు, ధనధాన్యాదులు సమీకరించటం కోసం ఉపయోగిస్తారట,… జీవన లక్ష్యం: The destiny of Lifeని చదవడం కొనసాగించండి

కార్యసాధకుడు-The Determined

क्वचित् भूमो शय्या क्वचिदपिच पर्यन्क शयनम् क्वचित् शाखाहारी क्वचिदपिच शल्योदन रुचिः क्वचित् कन्धाधारी क्वचिदपिच दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम् न च सुखम् క్వచిత్ భూమో శయ్యా క్వచిదపిచ పర్యంక శయనం క్వచిత్ శాఖాహారీ క్వచిదపిచ శాల్యోదన రుచి క్వచిత్ కంధాధారీ క్వచిదపిచ దివ్యాంబరధరో మనస్వీ కార్యార్థీ న గణయతి దుఃఖమ్ న చ సుఖం I have learned this sloka from my father. This… కార్యసాధకుడు-The Determinedని చదవడం కొనసాగించండి

Good Qualities and Difficulties

गुणवन्तः क्लिश्यन्ते प्रायेण भवन्ति निर्गुणाः सुखिनः  बन्धनमायन्ति सुका यथेष्टसंचारिणः काकाः  గుణవంతః క్లిశ్యంతే ప్రాయేణ భవంతి నిర్గుణాః సుఖినః బంధనామాయంతి సుకా యథేష్టం సంచారిణః కాకః Great people with all good qualities (‘Gunvaan’ is the exact Sanskrit word) have to take many troubles while the wicked people live peacefully. Like a parrot lives in a cage while a crow flies… Good Qualities and Difficultiesని చదవడం కొనసాగించండి