ఆదర్శ పురుషుడి గుణగణాలు-2:Qualities of an Ideal person-2

శ్రీరామునికి యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేయాలని నిశ్చయించుకుని  తన సామంత రాజులతో సభ ఏర్పాటు చేసాడు దశరధుడు. తన నిర్ణయం సరయినదేనా అని సభికులని అడిగితే, వారందరూ హర్ముషధ్వానాలు వ్యక్తం చేస్తూ ముక్త కంఠంతో… “Sriram is the best person to be coronated as king after me” with this thought in mind king Dasaratha called for a meeting and proposed in front of all his partners and… ఆదర్శ పురుషుడి గుణగణాలు-2:Qualities of an Ideal person-2ని చదవడం కొనసాగించండి

కార్యసాధకుడు-The Determined

क्वचित् भूमो शय्या क्वचिदपिच पर्यन्क शयनम् क्वचित् शाखाहारी क्वचिदपिच शल्योदन रुचिः क्वचित् कन्धाधारी क्वचिदपिच दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम् न च सुखम् క్వచిత్ భూమో శయ్యా క్వచిదపిచ పర్యంక శయనం క్వచిత్ శాఖాహారీ క్వచిదపిచ శాల్యోదన రుచి క్వచిత్ కంధాధారీ క్వచిదపిచ దివ్యాంబరధరో మనస్వీ కార్యార్థీ న గణయతి దుఃఖమ్ న చ సుఖం I have learned this sloka from my father. This… కార్యసాధకుడు-The Determinedని చదవడం కొనసాగించండి

Good Qualities and Difficulties

गुणवन्तः क्लिश्यन्ते प्रायेण भवन्ति निर्गुणाः सुखिनः  बन्धनमायन्ति सुका यथेष्टसंचारिणः काकाः  గుణవంతః క్లిశ్యంతే ప్రాయేణ భవంతి నిర్గుణాః సుఖినః బంధనామాయంతి సుకా యథేష్టం సంచారిణః కాకః Great people with all good qualities (‘Gunvaan’ is the exact Sanskrit word) have to take many troubles while the wicked people live peacefully. Like a parrot lives in a cage while a crow flies… Good Qualities and Difficultiesని చదవడం కొనసాగించండి

ఆదర్శ పురుషుడి గుణగణాలు

రామాయణం ఒక గొప్ప సందేశం:— వాల్మీకి మహా ముని నారదునితో ఇలా అడిగాడు…. కోన్వస్మిన్సామ్ప్రతం లోకే గుణవాన్కశ్చ వీర్యవాన్ .ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రత:৷৷1.1.2৷৷  అస్మిన్ లోకే గుణ వాన్ కః?  ఈలోకంలో చెప్పబడిన సద్గుణాలన్నీ కలిగిన వాడు, వీరు ల్లో కెల్లా వీరుడు, ధర్మజ్ఞుడు, కృతజ్ఞుడు సత్య వాక్ పరిపాలకుడు, ఈ లోకంలో వున్నాడా? చారిత్రేణ చ కో యుక్తస్సర్వభూతేషు కో హిత: .విద్వాన్క: కస్సమర్థశ్చ కశ్చైకప్రియదర్శన: ৷৷1.1.3৷৷ అతని చరిత్రలో ఎటువంటి మచ్చ లేని… ఆదర్శ పురుషుడి గుణగణాలుని చదవడం కొనసాగించండి