ఏది ఆభరణం? what is real ornament?

केयूराणि न भूषयंति पुरुषं हारा न चंद्रोज्वला
न स्नानं न विलोपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा
वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृताधार्यते
क्षियंते खलु भूषणानि सततं वाक्भूषणं भूषणं

కేయూరాణి న భూషయంతిపురుషం హారానచంద్రోజ్వలా
న స్నానం న విలేపనం న కుసుమం నాలంకృతా మూర్ధజా
వాణ్యేకా సమలంకరోతి పురుషం యా సంస్కృతాధార్యతే
క్షియంతే ఖలు భూషణాణి సతతం వాగ్భూషణం భూషణం..

మనిషికి ఆభరణం ఏమిటో ఈసుభాషితం చెపుతుంది. చిన్నప్పుడు రేడియలో విన్నట్లు గుర్తు, కేయూరాలు అంటే బాహువులు అందంగా కనిపించటానికి వేసుకునే ఆభరణాలా? కాదు. చంద్రకాంతితో సమానంగా ప్రకాశించే దండలు కాని, స్నానాలు,పైపూతలు పూలు కానేకావు. ఎటువంటి వాక్కు అయితే సంస్కృతాన్ని ధరించి వుంటుందో అటువంటి ఒక్క వాక్కు మాత్రమే సరిగ్గా అలంకరిస్తుంది. అన్ని ఆభరణాలు నశించి పోతాయి కానీ ఒక్క మాట వాక్కు మాత్రమే శాశ్వతమైన ఆభరణం.

This subhashita explains what are ornaments for the people. Shinning Jewelry, garlands, scents, sandalwood bath all these are actually not the ornaments. The good words we speak are the only real ornaments to the people.

Advertisements

Correct definitions to few words: కొన్ని పదాలకు సరైన నిర్వచనాలు

न रणे विजयात् शूरोऽध्ययनात् न च पण्डितः
न वक्ता वाक्पटुत्वेन न दाता चार्थ दानतः ।
इन्द्रियाणां जये शूरो धर्मं चरति पण्डितः
हित प्रायोक्तिभिः वक्ता दाता सन्मान दानतः ॥

న రణే విజయాత్ శూరో, అధ్యయనాత్ న చ పండితః
న వక్తా వాక్పటుత్వేన, న దాతాచ అర్థ దానతః
ఇంద్రియాణాం జయే శూర, ధర్మం చరతి పండితః
హిత ప్రయోక్తిభిః వక్త దాతా సమ్మాన దానతః

This beautiful subhashita explains the greatness of our sanatana dharma.
न रणे विजयात् शूरो Just by winnig in a battle one can not be called as valor or a hero.
अध्ययनात् न च् पन्डितः In the same way just because somebody has read few books he will not be called as a litterate .
न वक्ता वाक्पटुत्वेन, eloquent speaking capability does not make any one a good speaker.
न दाता च अर्थ दानतः in the same way just by donating money doesn’t make any one as a donor.
Then who is a valor? Who is a pandit? Who should be called as a speaker? And who is a donor?
इन्द्रियाणाम् जये शूरो conqueror of sensual pleasure is a hero. Our ancestors understood the fact that conquering the 5 sensual pleasure is more difficult than winning the world. That is why the oldest civilization on the earth never propagated by means of war, and this is the same reason why oldest civilization on earth survived. In ancient India there was war only when ever dharma is not followed. Lord Krishna says

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युथ्थानमधर्मस्य तदात्मानम् स्रुजाम्यहम्

With out this basic understanding many of world civilizations went on a war spree to propagate their civilization and decimated in the history. Alexander world conqueror, but all of his civilization got decimated.

धर्मम् चरति पन्डितः if any one who is following dharma he will be called as pandita. For sanatana dharma just bookish knowledge doesn’t mean littaracy.

हित प्रयोक्तिभिः वक्ता eloquently speaking on any topic doesn’t make any one as speaker. We call one as vakta only if he is teaching hitam means good things. Dr. Zakir Naik is one such example of eloquent speaker but doesn’t have a social status of vakta.

दाता सम्मान दानतः giving due respect to individuals in other words we call samajik samarasata. A person who can maintain respect of the others is a daata donor.

ఇదొక అద్భుతమైన సుభాషితం. సనాతన ధర్మం గొప్పతనం చాటి చెబుతుంది.

న రణే విజయాత్ శూరో: రణ రంగంలో విజయం సాధించినంత మాత్రాన శూరుడు అని పిలవకూడదు.

అద్యయనాత్ న చ పండితః : శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసినంత మాత్రాన పండితుడనిపించుకోడు.

న వక్తా వాక్పటుత్వేన: ఏవిషయమైనా అనర్ఘళంగా మాట్లాడగలినంత మాత్రాన వక్త అని పిలవకూడదు.

నదాతా చ అర్ దానతః: ధనం, లేదా ఆస్తి దానం చేసినంతమాత్రాన దాత అనీ పిలవకూడదు.

మనకు లౌకిక అర్థం ప్రకారం శూరుడంటే యుద్ధం గెలిచినవాడే, శాస్ర్తాధ్యయనం చేసిన వాడే పండితుడు, అనర్ఘళంగా మాట్లాడగలిగిన వాడే వక్త ధన దానంచేసినవాడే దాత కానీ సనాతన ధర్మ అవేవి కాదు అని చెబుతుంది. మరి ఎవరెవరిని ఏమని పిలవాలి?

ఇంద్రియాణాం జయే శూర: ఇంద్రియాలను జయించినవాడు శూరుడు. ఈ విషయం మన సనాతన ధర్మం మాత్రమే నేర్పుతుంది. అందువలనే ప్రపంచంలోనే అతి పురాతనమైనది అయిన సనాతన ధర్మం ప్రేమ మార్గం ద్వారా మాత్రమే వ్యాపించింది. ఇది తెలియక 2000 సంవత్సరాల చరిత్ర మాత్రమే కలిగిన ఎన్నో నాగరికతలు తమ తమ నాగరికత పెంచడం కోసం యుద్ధం అనే మార్గం ఎంచుకుని తమ శూరత్వం నిరూపించుకునే ప్రయత్నం చేసి తమ నాగరికత నామ రూపాలు లేకుండా చేసుకున్నారు. విశ్వ విజేత అని చెప్పుకునే అలెగ్జాండర్ గ్రీకు నాగరికత ఇప్పుడు ఇక లేదు.
సనాతన ధర్మం లో యుద్ధం ఎప్పుడూ మాధ్యమం కాదు. గీత లో కృష్ణుడు
యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత
అభ్యుథ్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజసమ్యహం
ధర్మానికి లోటు జరిగితే నే యుద్ధం అని చెప్పటం లో భావం ఇదే.

ధర్మం చరతి పండితః: ధర్మం ఆచరించినవాడు పండితుడు.

హిత ప్రయోక్తిభిః వక్తా: హితం చెప్పేవాడే వక్త కానీ ఏది పడితే అది మాట్లాడే వాడి వక్త కాడు.

దాతా సమ్మాన దానతః సామాజిక సమరసతకి సనాతన ధర్మం అచ్చమైన ఉదాహరణ ఎదుటివారి మాన సమ్మానం కాపాడగలిగే వాడే దాత. రాముడు దీనికి నిలువెత్తు ఉదాహరణ, ఆయనకి ఒక కోతి, ఒక బోయ వాడు, ఒక భల్లూకము, ఒక జటాయువు స్నేహితులు. వారి మాన సమ్మానాలను తన సొంత విషయం గా భావించి జీవించిన మహానుభావుడు.

What should be done first: ఏది ముందు చేయాలి?

शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमेवच
लक्षं विहाय दातव्यं कोटिंचत्वा हरिं भजे

శతం విహాయ భోక్తవ్యం సహస్రం స్నానమేవచ
లక్షం విహాయ దాతవ్యం కోటించత్వా హరిం భజే

This verse tells how to prioritize our tasks.
Give priority to take a meal even if you have hundred works as the energy required to do these hundred works will only come from the food that we consume. Take bath before thousand things, maintain neetness and cleanliness is good for the self and also for the others. Donate first even before a lac things as any good thing that we think of should be done with quick and rapid action otherwise no one knows how ones mindset will change and overtake the decision of helping. Finally pray to god before a crore important things. In a nut shell give more priority to the society related works and give least priority to the personal…

ఈ సుభాషితం మనం నిర్వర్తించాల్సిన పనులకు ప్రాధాన్యత ఎలా కల్పించాలో చెప్తుంది. వందపనులున్నా భొజనం ముందు చేయాలి ఎందుకంటే ఆ వంద పనులు చేయటానికి కావలసిన శక్తి ఆహారం ద్వారానే వస్తుంది. వేయి పనులున్నా స్నానం చేయాలి ఎందుకంటే అశుభ్రత ఎదుటివారికి కూడా హానికారకం. లక్ష పనులున్నా దానం ముందు చేయాలి, ఏ క్షణమైనా మారిపోయే మనస్సు చిన్న కష్టానికో అవసరానికో చేద్దామనుకున్న దానం వాయిదా వేసేటట్లు చేస్తుంది. చివరగా కోటి పనులున్నా భగవత్ ధ్యానం మరిచిపోకుండా చేయాలి. ఒక్క మాట లో చెప్పాలంటే మొదట భగవంతుడు రెండు సమాజ శ్రేయస్సు చివర స్వ విషయం లేదా స్వార్ధం

జీవిత పరమార్ధం : Purpose of Life

इंद्रियार्धाननुभवन् बुद्धिमान लोकपूजितः
सम्मतः सर्वभूतानामुच्छस्वन् को न जीवति

देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्चयः
न निर्वपति पंचानामुच्छस्वन् न सजीवति

ఇంద్రియార్ధాననుభవన్ బుద్ధిమాన్ లోకపూజితః
సమ్మతః సర్వభూతానాంముచ్ఛ్వసన్ కో న జీవతి

దేవతాతిథిభృత్యానాం పిత్రూణామాత్మనశ్చ యః
న నిర్వపతి పంచానాముచ్ఛ్వసన్ న స జీవతి

These verses are one of yaksha prasnas from Mahabharata
Yaksha ask yudhistir (dharmraja):
who is a person inspite of experiencing with all his five senses, being intelligent, respected and acknowledged by all, breathing but still to be considered as dead?
Dharmaja answers:
One who does not respect and ill-treat, Devatas, atithi (guest), bhrutaya (servants) pitru(ancestors) and finally atmanah (self) is to be considered dead even if he is breathing.

ఇది మహాభారతంలో యక్ష ప్రశ్నలు ఘట్టం లోనిది. యక్షుడు ధర్మరాజుని ఇలా అడిగాడు:
ఎవరు ఇంద్రియ సుఖాలను అనుభవిస్తూ, బుద్ధిమంతుడు, లోక పూజితిడు సర్వభూతాలకూ సమ్మతమైన వాడూ, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు సాగిస్తున్నా జీవచ్ఛవంతో సమానము??
దానికి ధర్మజుడు ఇలా అన్నాడు:
ఎవరైతే దేవతలకు, అతిథులకు, భృత్యులకు అంటే పనివారు, పితృదేవతలకు చివరగా ఆత్మనః అంటే స్వార్ధం ఈ అయిదుగురికీ తగినట్లుగా ఉపచారాలు చేయడో వారి బాగోగులు చూసుకోడో వాడు బ్రతికివున్నా మరణించినట్లు…

Things to learn from nature (animals): ప్రకృతి నుంచి కార్యసాధకుడు నేర్చుకోవలసిన విషయాలు

सिंहादेकम् बकादेकम् शिक्षेच्चत्वारि कुक्कुटात्

वायसात्पन्ञन्च शिक्षेच्च ़षट्शुनस्त्रीणि गर्धभात्

Everone should learn one quality from the lion, one from Swan, four from the hen, five from the crow, six from the dog and three qualities from a donkey.

సింహాదేకం బకాదేకం శిక్షేచ్చత్వారి కుక్కుటాత్

వాయసాత్పంచ శిక్షేచ్చ షట్శునస్త్రీణి గర్దభాత్.

మనుష్యులు సింహమునుండి ఒక గుణమును, కొంగ నుండి ఒక గుణాన్ని, కోడి నుండి నాలుగు గుణాలను, కాకినుండి ఐదు గుణాలను, కుక్కనుండి ఆరు గుణాలను, గాడిదనుండి మూడు గుణాలను నేర్చుకోవాలి.

प्रभूतम् कार्यमल्पम् वा यन्नरः कर्तुमिच्छति

सर्वारंभेण तत्कार्यम् सिंहादेकम् प्रचक्षते

No matter how big or small the task is, it has to be handled with full energy like a lion goes for a kill.

ప్రభూతం కార్యమల్పం వా యన్నరః కర్తుమిచ్ఛతి

సర్వారంభేణ తత్కార్యం సింహాదేకం ప్రచక్షతే.

మానవుడు గొప్ప పనినైనా, చిన్న పనినైనా చేయాలనుకొన్నప్పుడు దానిని తన శక్తినంతా వినియోగించి, ధీరముగా చేయాలనే సంగతిని సింహం నుండి నేర్చుకోవాలి.

इन्द्रियाणि च संयम्य बकवत पन्डतितो नरः

समदुःखसुखः शान्तः तत्वज्ञः साधुरुच्यते

keeping in full control of all senses, doing meditation like a swan,  one who treats good and bad times equally with a peaceful mind is called as a sage.

ఇంద్రియాణి చ సంయమ్య బకవత్ పండితో నరః

సమదుఃఖసుఖః శాంతః తత్త్వజ్ఞః సాధురుచ్యతే.

బుద్ధిమంతుడు కొంగవలె ఇంద్రియాలను వశపరచుకొని , ధ్యానమగ్నుడై సుఖ,దుఃఖములయందు సమభావం శాంత స్వభావంకలిగి, తత్త్వాన్ని గ్రహిస్తే సజ్జనుడనిపించుకుంటాడు.

प्रत्यत्थानम् च युद्धंच संविभागम् च बन्धुषु

स्वयमाक्रम्य भुक्तम् च शिक्षेच्चत्वारि कुक्कुटात्

1. Waking up timely 2. Always be ready for a fight 3. Sharing food and resources equally to fellow beings,  and 4. Jumping and grabbing one’s own meal if it is required, are the 4 qualities to be learnt from a hen.

ప్రత్యుత్థానం చ యుద్ధం చ సంవిభాగం చ బంధుషు

స్వయమాక్రమ్య భుక్తం చ శిక్షేచ్చత్వారి కుక్కుటాత్ .

ఎల్లప్పుడు సకాలంలో మేల్కొనుట, యుద్ధానికి సంసిద్ధంగా ఉండుట, ఆహారంలో తన వారికి ఇవ్వదగిన బాగాన్ని ఇచ్చుట, అవసరమైనపుడు ఆక్రమించి భజించుట అనే నాలుగు గుణాలు కోడినుంచి నేర్చుకోవాలి.

गूढम् च मैधुनम् दार्ष्यम् काले काले च संग्रहम्

अप्रमत्तमविश्वासम् पन्ञ शिक्षेच्च वायसात्

1. Secretly mating with partner, 2. Stubbornness 3. Timely earning food and resources 4. Always being attentive and alert, and 5. Not believing anyone, are the 5 qualities to be learnt from a crow.

గూఢం చమైథునం దార్ష్ట్యం కాలే కాలే చ సంగ్రహం

అప్రమత్తమవిశ్వాసం పంచ శిక్షేచ్చ వాయసాత్.

రహస్యంగా మైథునం చేయటం, మొండితనం, సమయానుకూలంగా సంపాదించటం, అప్రమత్తంగా ఉండటం, ఎవరి యందూ నమ్మకం లేకపోవటం అనే ఐదు గుణాలు కాకి నుండి నేర్చుకోవాలి.

बह्वाशी स्वल्प सन्तुष्टः सनिद्रो लघुचेत्ः

स्वामिभक्तश्च शुरश्च षडेते श्वानतो गुणाः

1. A good digestion capability, 2. Getting satisfied with small quantities of food, 3. Sleeping happily 4. Able to wake up for even small disturbances 5. Being loyal and faithful to owner 6. Aggressiveness, are the 6 qualities to be learnt from a dog.

బహ్వాశీ స్వల్పసంతుష్టః సనిద్రో లఘుచేతనః

స్వామిభక్తశ్చ శూరశ్చ షడేతే శ్వానతో గుణాః.

ఎక్కువగా తినే శక్తి , దొరికిన కొద్దిపాటి ఆహారంతోనే తృప్తి చెందటం, సుఖంగా నిద్రించటం, కొద్దిపాటి అలికిడి యైనా మేల్కొనటం, యజమాని పై విశ్వాసం కలిగి ఉండటం, పౌరుషం అనే ఆరు గుణాలు కుక్క నుండి నేర్చుకోవాలి.

सुश्रान्तोऽपि वहेद्भारम् शीतोष्णम् न च पश्यति

सन्तुष्टश्चरते नित्यम् त्रीणि शिक्षेच्च गर्धभात्

1. keep working even after being tired, 2. being ignorant for hot and cold, 3. always being in the happy state are the three qualities to learn from a donkey.

సుశ్రాంతోఽపి వహేద్భారం శీతోష్ణం న చ పశ్యతి

సంతుష్టశ్చరతే నిత్యం త్రీణి శిక్షేచ్చ గర్దభాత్ .

బాగా అలసిపోయినా బరువును మోయటం, శీతోష్ణాలను లెక్క చేయకపోవటం, ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండటం అనే మూడు గుణాలను గాడిద నుండి నేర్చుకోవాలి.

य एतान्विंशति गुणानाचरिष्यति मानवः

कार्यावस्थासु सर्वासु अजेयः स भविष्यति

Who ever follow these 20 qualities, will always be successful in fulfilling his task.

య ఏతాన్వింశతిగుణానాచరిష్యతి మానవః

కార్యావస్థాసు సర్వాసు అజేయః స భవిష్యతి .

ఈ ఇరువది గుణాలను ఏ మానవుడు ఆచరిస్తాడో అతడు సర్వ కార్యాలయందు, సర్వావస్థలయందు విజయ సాధకుడౌతాడు.

Qualities of an ideal person

पात्रे त्यागी गुणो रागी संविभागी च बन्धुषु ।
शास्त्रे बोद्धा रणो योद्धा स वै पुरुष उच्यते ॥

పాత్రే త్యాగీ గుణే రాగీ సంవిభాగీ చ బంధుషు

శాస్త్రే బోద్ధా రణే యోద్ధా స వై పురుష ఉచ్యతే

पात्रे त्यागी: one who donates to a deserving person, गुणो रागी: appreciates good qualities in others, संविभागी च बन्धुषु : shares joys and sorrows with friends, शास्त्रे बोद्धा: accumulates knowledge of science, and रणो योद्धा: is excellent warrior on the battlefield.  A person with these qualities is called a true man.

One might get a doubt that do such man with all these qualities exist? In our puranas and history there are plenty of such people. I would like to give an example about one such person who is well known to every one.

Srirama is the best example of this sloka, when he found Vibheeshana he gave the kingdom lanka to him saying he is the better person than me to rule Lanka. Inspite of being an enemy Srirama appriciated the brahma tejas and siva bhakti of Ravana. Srirama is always lovable to every on of his family and people. Finally there is no one who has greater knowledge of shatras and who could win a bettle with Srirama. That is Srirama became god and people started worshiping him for his qualities.

పాత్రే త్యాగీ గుణే రాగీ సంవిభాగీ చ బంధుషు
శాస్త్రే బోద్ధా రణే యోద్ధా స వై పురుష ఉచ్యతే
పాత్రే త్యాగీ: ఒక పదవికి తనకన్నా పాత్రత (అర్హత) వున్నవాడు ఎదుట పడితే వెంటనే ఎలాంటి పదవీ వ్యామోహం లేకుండా అటువంటి పదవినుంచి తప్పుకుని సమర్ధునికి ఆ పదవిని అప్పజెప్పగలగటం.
గుణే రాగీ: సద్గుణాలను గుర్తించటం వాటిని ఎక్కడున్నా అభినందించటం
సంవిభాగీచ బంధుషు: బంధువులందరికీ సమానమైన ఆదరాభిమానాలను పంచడం
శాస్త్రే బోద్ధా: అనంతమైన శాస్త్ర జ్ఞానాన్ని ఔపోసపట్టడం లేదా ఎప్పుడూ అధ్యయనం చేసేవాడు
రణే యోద్దా: రణ రంగంలో తనను మించిన యోధుడులేనట్టు పోరాటం చేయడం.
ఇలాంటి గుణాలు ఎవరికుంటాయో వారిని స వై పురుష ఉచ్యతే అంటే అవి సత్పురుష లక్షణాలు వారినే పురుషుడు అని పిలుస్తారు.
ఇలాంటి గుణాలన్ని ఒకరి లో వుంటాయా అని అనుమానం రావచ్చు. మన పురాణాలలో చాలా ఉదాహరణలు వున్నాయి. అందరికీ తెలిసిన ఒకటి ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తాను.
రాముడు లంకని జయించిన తరువాత విభీషణుడికి తన కన్నా పాత్రుడని లంకా రాజ్యాన్ని తృణ ప్రాయంగా వదిలేసాడు.
రావణుడు శత్రువు అయినా అతని బ్రహ్మ తేజస్సు కి శివ భక్తి కి మురిసిపోయాడు.
ప్రజలందరికీ ప్రీతిపాత్రుడు, శాస్త్రం లో యుద్దంలో శ్రీరాముని గెలిచిన వారేలేరు. అందుకే రాముడు ఆదర్శ పురుషుడయ్యాడు.

Salutations to mother earth

समुद्र वसने देवि परवत स्थन मन्दले 
विष्णु पत्नि नमस्तुभयम् पाद स्पर्शम् क्षमस्वमे

సముద్ర వసనే దేవీ పర్వతస్థన మండలే
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే

Vasana means dress bhoodevi is wearing a dress made of samudra. Why is that so? Dress is to cover our body and make us look more beautiful, now that sanatana dharma don’t have that two piece bikini culture, we cover 70-80% of the body with the dress. If one is able to apply the logic or science 70% is covered with water, wow how scientific it is. our culture taught us indirectly the same science what was being taught in the schools in the name of advanced science.
Now come to the second part parvata stana mandale, we don’t abuse our mother with our body part’s, mother lactate milk from her breasts and that becomes life line for kids. Our mother earth is also lactating jeeva nadi rivers for us. Like we can’t imagine a kid without mother milk in the same way one also can’t imagine world without pure water. so the poet also seeing mother in the earth not just the body parts of a women.

If we start thinking and analyse there is so much science in every hymn of sanatana dharma. sometimes i get a doubt did we learn science or religion in the name of these slokas? The answer is Absolutely science. Unfortunately we became illiterate in learning science behind every hymn in the sanatana dharma. More over if some one says that sanatana dharma is a religion we blindly believe in them, that is even more foolish.

ఉదయాన్నే నిద్రలేచిన తరువాత కాలు కింద మోపే ముందు చదివే శ్లోకం తెలియని వారుండరు అంటే అతిశయోక్తి కాదేమో.
వాసం అంటే దుస్తులు లేదా నివసించటం, దుస్తులు మన అందాన్ని ద్విగుణీకృతం చేస్తాయి. సముద్రవసనే దేవీ సముద్రాన్ని వాసం గా ధరించిన దేవీ అని లేదా సముద్రం మద్యలో నివసించే దేవి అని. ఎప్పుడైనా ఇలా ఆలోచించారా? సముద్రాలని దుస్తులుగా ధరించటం ఏమిటి? కాసేపు శ్లోకం పక్కన పెట్టి సాంకేతికంగా ఆలోచించండి మన భూమి అంటే సముద్రము భూభాగాల మిశ్రమం. సాంకేతికంగా చెప్పాలంటే 70 శాతం భూమి నీటితో కప్పబడి వుంటుంది. శరీరం మొత్తం బయల్పడేలా దుస్తులు వేసుకునే పాశ్చాత్య సంస్కృతికాదు మనది. మనం కూడా శరీరాన్ని 70 శాతం దుస్తులతో కప్పుకుంటాం. అంటే మనం భూ మాత ని కూడా ఈ శ్లోకంలో సముద్రాలని దుస్తులగా ధరించావు అని చెప్పడం అన్నమాట. ఈ శ్లోకంలో అర్థమూ సాంకేతికతతో సరిపోవటం యాద్రుచికమా లేదా, మన ఋషులకి ఈ విషయం ముందే తెలుసా? ఇకపోతే శ్లోకంలో రెండవ పాదం పర్వత స్థన మండలే అంటే పర్వతాలను స్థానాలుగా కలిగిన దేవి అని. స్త్రీ శరీర భాగాలని దృష్టిలో వుంచుకుని, పర్వతాలు కూడా ఎత్తుగా వుంటాయి అని పద్యాలు రాసే నీచమైన ఆలోచన కలిగిన వారు కాదు కదా మన ఋషులు. మరి అలా రాయటంలో అర్థం ఏమిటి? మరలా కాసేపు శ్లోకాన్ని పక్కన పెట్టి నిజ జీవితంలో ఆలోచించండి, తన సంతానం ఆకలి అని వ్యక్తపరిచే స్థితిలో లేనప్పుడు ఆ సంతానం ఆకలితో వున్నప్పుడు వారు చెప్పకుండానే, అడగకుండానే అమ్మ తన స్థనాలనుంచి పాలు స్రవిస్తుంది. అమ్మ పాలు లేని సంతానాన్ని మన ఊహించటం కూడా కష్టం, అమ్మ పాలు సంతానానికి జీవనాధారం. ఇక శ్లోకంలోకి వస్తే, భూమి మీద 70 శాతం నీరు వుంది కానీ ఆ సముద్రపు నీరు మనకు పనికి రాదు. మనకూ మంచి నీరు అనే జీవనాధారం కావాలి, మన నీటి ఆర్తి ని మనం చెప్పకుండానే భూమాత, అమ్మ పర్వతాలనుంచి జీవ నదులని శ్రవించేసింది.

ఇలా ఆలోచిస్తూ పోతే మనం మంత్రం పేరుతొ చదివే ప్రతి శ్లోకానికి సాంకేతికతతో ముడి పెట్టచ్చు. అంటే మనకి సనాతన ధర్మంలో నేర్పినది దైవం, లేదా వైరాగ్యమా లేక సామాజిక శాస్త్రమా? ముమ్మాటికీ శాస్త్రమే. మన దౌర్భాగ్యం ఏమిటంటే ఆ శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగే జ్ఞానం మనకు లేకపోవటం. ఇంతటి గొప్ప సనాతన ధర్మం ఒక మతం అనే పదంతో బంధించి మనకు చెప్తే విని నమ్మేయటం అంతకన్నా మూర్ఖత్వం….