What is liberation: మోక్షం అంటే?

देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दंडस्य न कमंडलोः
अविद्या हृदयग्रन्धि मोक्षो मोक्षो यतस्तः

దేహస్య మోక్షో నో మోక్షో న దండస్య కమండలోః
అవిద్యా హృదయగ్రన్ధిమోక్షో మోక్షో యతస్తతః

మోక్షం అంటే ఏమిటో ఈ శ్లోకంలో జగత్గురువులు శంకరభగవత్పాదులు తన వివేక చూడామణి లో వివరించారు. ఇది అందరూ చదివి తరించవలసిన గ్రంధం

దేహాన్ని విడిచిపెట్టడం మోక్షమా? కాదు
మోక్షో న దండస్య కమండలోః అంటే జీవితపు చరమాకంలో ఇంక పొందటానికి కానీ కోల్పోవడానికి ఏమీ లేని సమయంలో దండ కమండలాలు పట్టుకుని సన్యాసాశ్రమంలో చేరటమూ మోక్షం కాదు. మరి మోక్షం అంటే???
అవిద్యా హృదయగ్రన్ధి మోక్షం. మన హృదయన్ని అంటి పెట్టుకున్న అవిద్య అహం అనే చిక్కుముడుల నుండి విముక్తి పొందటమే మోక్షం.

What is moksha?? This is explained in vivekachodamani by jagatguru aadi sankaracharya. Unfortunately English doesn’t have exact equivalent word for moksha. But liberation is what they feel is equivalent. So I use the same to explain the meaning.
Leaving the body is not liberation; Neither giving up the last set of posessions is mOksha. When the release from the “knot of ignorance” in the name of Ego happens it is the real liberation.

Advertisements

తరచుగా కలిగే అనుమానాలు వాటి జవాబులు: FAQ

को लाभः? गुणि सगमः किं दुःखं? प्राज्नतरै संगतिः
का हानि? समयच्युति निपुणत का? धर्म तत्वे रतिः
कः शूरः? विजितेन्द्रियः प्रियतमा का? सुव्रता
किं धनं? विद्या किं सुखं? अप्रवास गमनं राज्यं किं? आज्ञा फलं

This is from prasnottaramalika by aadi Shankaracharya. Simple list of question and answers but they have a detailed inner meaning.

What is profit? In this materialistic world now every one considers monitory benefits as profit, sanatana dharma says profit is only when there is association and attachment with knowledgeable, good character (sages) person. Because a knowledge friend only can save us from difficulties.

What is sadness? Again everyone now a days treat monitory loss or loss of near and dear is treated as sadness, but Shankaracharya says friendship with fool is sadness.
Panchatantra says पन्डितोपि वरम् शत्रुः न मूर्खो हित कारक: so our friends and relatives decides our profit and loss, joy and sadness.

What is dangerous? Wastage of time.
धर्मोपार्जित जिवितानां शास्त्रेषु झानेषु सदा रतानां
जितेंद्रियाणामतिथि प्रियाणां गृहेषु मोक्षः पुरुषोत्तमानां.
A person who leads his life style purely acquired based on good deeds and virtues, always takes pleasure reading and shashtras and acquiring knowledge, complete control over senses, loves his guests. Will attain moksha even if he is in gruhastasrama… So every moment we live we shall spend in good deeds, instead of materialistic pleasures to gain moksha.

What is expertise? Dharma tatve rati. Capability of judging every act that we do whether it is dharma or not, and doing only things according to dharma.

Who is a valor? He who wins over his sensual pleasures. There is so much of emphasis on the control over sensual pleasure is it so difficult? Yes it is very difficult, here is one example
विश्वामित्रपराशरप्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशनाः।
तेऽपि स्त्रीमुखपङ्कजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः ॥
शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवाः ।
तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद् विन्ध्यस्तरेत् सागरम् ॥
Great sages like viswamitra and parasara in spite of staying in the asrama and eating only leaves and potatos the moment they saw a lotus faced lady got attracted to and left all the tapasya for the love of a beautiful lady. Normal people like us eating with full course meal with all sorts of spices which will awaken our sensual organs, thinks of how difficult it is to take control over senses.

Who is dearer? Suvrata means anyone who is obedient (wife)

What is wealth? Vidya (knowledge)

What is joy? Staying one place with stability or without any tours or travel continuously.

What is kingdom? Ajna phalam means any place where our orders are accepted. (स्वदेशे पूज्यते राजा) one is considered as king in his own kingdom or a kings orders will be passed and accepted unanimously in his kingdom.

కో లాభ:? గుణి సంగమః, కిం దుఖం?ప్రాజ్ఞతరై సంగతి:
కా హాని? సమయ చ్యుతి, నిపుణత కా?ధర్మ తత్వే రతి:
క శూరః?విజితేన్ద్రియః ప్రియతమా కా? సువ్రతా, కిం ధనం?
విద్యా, కిం సుఖం? అప్రవాస గమనం, రాజ్యం కిం? ఆజ్ఞా ఫలం.

ఆది శంకరాచార్యులు వారు ఉపదేశించిన ప్రశ్నోత్తర మాలిక లోని ఒక శ్లోకం ఇది. చిన్న చిన్న ప్రశ్నలు అంతకన్నా సూటిగా వాటి జవాబులు వుండటం దీని ప్రత్యేకత, కానీ ఆ జవాబుల్లో చాలా లోతైన అర్థాలు దాగి వుంటాయి.

లాభం కలిగించే విషయం ఏమిటి? డబ్బు లేదా ఆస్తి వంటివి మనకు చేకూరితే అప్పుడు లాభం అనుకుంటారు, కానీ సనాతన ధర్మం సజ్జన సాంగత్యముని లాభం గా చెబుతుంది, మనలను కష్టాలనుంచి తప్పించ గలిగే, లేదా సన్మార్గంలో నడిపే జ్ఞానం వారి వల్లనే మనకు కలుగుతుంది.
దుఖం అంటే? ఇక్కడ కూడా వస్తు నష్టం లేదా ధన నష్టం లేదా ప్రాణ నష్టం మాత్రమె మనం దుఃఖం అనుకుంటాం కానీ సనాతన ధర్మ ప్రాజ్ఞులు కాని పామరుల సాంగత్యం దుఃఖం అని చెబుతుంది.
పండితోపి వరం శత్రుః నా మూర్ఖో హిత కారకా అంటుంది పంచత్రంత్రం. అందుచేత మన సన్నిహితులను, సజ్జనులను గుర్తించటంలో అత జాగ్రత్త వహించాలి.

హాని ఏమిటి? విలువైన సమయాన్ని వృధా చెయ్యడం. మన జీవితంలో ప్రతీ ఒక్కరి లక్ష్యం మోక్షం.
ధర్మోపార్జిత జీవితానాం శాస్త్రేషు జ్ఞానేషు సదా రతానాం
జితేంద్రియాణాం అతిథి ప్రియాణాం గృహేషు మోక్షం పురుషోత్తమానాం
ధర్మ బద్ధంగా ఆర్జించిన జీవితమూ, నిత్యమూ శాస్త్ర గ్రంథ పఠనాదులతో రమించేవాడూ, ఇంద్రియాలను ని గ్రహించ గలిగిన వాడు, అతిథులను ప్రియంగా చూసుకునే వాడూ గృహస్తు అయినా మోక్షం పొందుతాడు. అందువలన ఏ మాత్రం కాల విడంబన చేయకుండా మోక్ష సాధన కి ప్రయత్నం చేయాలి.
నైపుణ్యం అంటే ఏమిటి?ధర్మం గురించి ఆసక్తి. చేసే ప్రతి పని లోనూ మనం ధర్మ బద్ధంగా చేస్తున్నామా లేదా అని బేరీజు వేసుకుని ధర్మం మాత్రమే ఆచరించి గలగటం నిపుణత.
శూరు డెవ్వడు? ఇంద్రియాలను జయించినవాడు. ఏమిటీ సనాతన ధర్మం ఇంద్రియ నిగ్రహానికి ఇంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తుంది, అది అంత కష్టమైన పనా? నిజమే దుస్సాధ్యం అని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. ఈ చిన్న ఉదాహరణ చూడండి.

విశ్వామిత్ర పరాశర ప్రభృతయే వాతాంబు పర్ణాసనా
తేపి స్త్రీ ముఖ పంకజం సులలితం దృష్టవేవ మోహం గతః
శాల్యానాం సఘృతం పయోదధియుతం భుంజతి యే మానవాః
తేషాం ఇంద్రియ నిగ్రహో యది భవేత్ వింధ్యస్తరేత్ సాగరం.
విస్వామిత్ర పరాశరులు కటిక నేల మీద శయనించి గాలి, ఆకులు అలములు ఎన్నో సంవత్సరాలు తిన్న తరువాత కూడా, పద్మంలాంటి ముఖం కలిగిన ఒక స్త్రీ కనిపించగానే మోహానికి లోనయ్యారు. అలాంటిది మానవ మాత్రులం అది కూడా వండి పెట్టిన కూరలు, పాలు పెరుగు నెయ్యి రజోగుణ భూయిష్టమైన ఆహారం తినే వారికి ఇంద్రియ నిగ్రహం అంటే గాలివాటున సముద్రం దాటడం అంత కష్టమైన పని.

ప్రియతమురాలు ఎవరు? అనుకూలవతి యైన భార్య.
నిజమైన ధనం ఏది?విద్య
నిజమైన .సుఖమంటే ఏమిటి? దేశాంత రాలకూ దూర ప్రదే శాలకు వెళ్ళకుండా తన దేశం లో వుండడం.
రాజ్యమంటే ?ఎంతవరకూ నీ ఆజ్ఞ చెల్లుతుందో అంతవరకే నీ రాజ్యం.(స్వదేశే పూజ్యతే రాజా)

సౌశీల్యం: Charecter

यथा हि मलिनै: वस्त्रै: यत्र कुत्र उपविष्यते |
वॄतत: चलितोपि एवं शेषं वृतं न रक्षति ||

యథా హి మలినైః వస్త్రైః యత్ర కుత్ర వుపవిష్యతే
వృతతః చలితోపి ఏవం శేష వృతం న రక్ష్యతి

మాయని వస్త్రాలను కాపాడే ప్రయత్నం చిన్న మరక పడితే ఆపేసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ శుభ్రంగా వున్నా లేకపోయినా మాసిన బట్టే కదా అని కూర్చోవడానికి సిద్ధం అయిపోతాముఇక్కడ సుభాషితకారుడు మలిన వస్త్రాలని మన సౌశీల్యంతో పోల్చ తలిచాడు ఒక్క సారి మన మంచితనం అనే బట్టలు మీద చిన్న మరక పడితే మిగతా వస్త్ర శుద్ధి మరిపోయి ఎంతటి దురాగతాలకయినా సిద్ధం అయిపోతారు .

మొదటి మరక పడకుండా జాగ్రత్త వహించాలి అది దుస్తులు అయనా శీలం అయినా ఒక సారి మరక పడిందా మిగతా శుభ్రత గురించి మరచి ఇంకా అశుభ్రంగా అవుతున్నా పట్టించుకోరు . దుస్తులు తిరిగి శుభ్రంగా చేయగలం కానీ శీలం శుభ్రం చేయటం తరమా???

As a person with the dirty clothes does not hesitate to sit anywhere, a person whose character is spoiled, will not hesitate to do bad. Everyone must have experienced this ( the first half I mean 🙂 ) particularly on rainy days when we come out of your home, we will take all care to protect yourself from the mud etc. But once somebody splashes some of it on us, we are tension free. you will not be bothered by the mud thereafter Similarly to save your character, you have to take care only at first time.

Correct definitions to few words: కొన్ని పదాలకు సరైన నిర్వచనాలు

न रणे विजयात् शूरोऽध्ययनात् न च पण्डितः
न वक्ता वाक्पटुत्वेन न दाता चार्थ दानतः ।
इन्द्रियाणां जये शूरो धर्मं चरति पण्डितः
हित प्रायोक्तिभिः वक्ता दाता सन्मान दानतः ॥

న రణే విజయాత్ శూరో, అధ్యయనాత్ న చ పండితః
న వక్తా వాక్పటుత్వేన, న దాతాచ అర్థ దానతః
ఇంద్రియాణాం జయే శూర, ధర్మం చరతి పండితః
హిత ప్రయోక్తిభిః వక్త దాతా సమ్మాన దానతః

This beautiful subhashita explains the greatness of our sanatana dharma.
न रणे विजयात् शूरो Just by winnig in a battle one can not be called as valor or a hero.
अध्ययनात् न च् पन्डितः In the same way just because somebody has read few books he will not be called as a litterate .
न वक्ता वाक्पटुत्वेन, eloquent speaking capability does not make any one a good speaker.
न दाता च अर्थ दानतः in the same way just by donating money doesn’t make any one as a donor.
Then who is a valor? Who is a pandit? Who should be called as a speaker? And who is a donor?
इन्द्रियाणाम् जये शूरो conqueror of sensual pleasure is a hero. Our ancestors understood the fact that conquering the 5 sensual pleasure is more difficult than winning the world. That is why the oldest civilization on the earth never propagated by means of war, and this is the same reason why oldest civilization on earth survived. In ancient India there was war only when ever dharma is not followed. Lord Krishna says

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युथ्थानमधर्मस्य तदात्मानम् स्रुजाम्यहम्

With out this basic understanding many of world civilizations went on a war spree to propagate their civilization and decimated in the history. Alexander world conqueror, but all of his civilization got decimated.

धर्मम् चरति पन्डितः if any one who is following dharma he will be called as pandita. For sanatana dharma just bookish knowledge doesn’t mean littaracy.

हित प्रयोक्तिभिः वक्ता eloquently speaking on any topic doesn’t make any one as speaker. We call one as vakta only if he is teaching hitam means good things. Dr. Zakir Naik is one such example of eloquent speaker but doesn’t have a social status of vakta.

दाता सम्मान दानतः giving due respect to individuals in other words we call samajik samarasata. A person who can maintain respect of the others is a daata donor.

ఇదొక అద్భుతమైన సుభాషితం. సనాతన ధర్మం గొప్పతనం చాటి చెబుతుంది.

న రణే విజయాత్ శూరో: రణ రంగంలో విజయం సాధించినంత మాత్రాన శూరుడు అని పిలవకూడదు.

అద్యయనాత్ న చ పండితః : శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసినంత మాత్రాన పండితుడనిపించుకోడు.

న వక్తా వాక్పటుత్వేన: ఏవిషయమైనా అనర్ఘళంగా మాట్లాడగలినంత మాత్రాన వక్త అని పిలవకూడదు.

నదాతా చ అర్ దానతః: ధనం, లేదా ఆస్తి దానం చేసినంతమాత్రాన దాత అనీ పిలవకూడదు.

మనకు లౌకిక అర్థం ప్రకారం శూరుడంటే యుద్ధం గెలిచినవాడే, శాస్ర్తాధ్యయనం చేసిన వాడే పండితుడు, అనర్ఘళంగా మాట్లాడగలిగిన వాడే వక్త ధన దానంచేసినవాడే దాత కానీ సనాతన ధర్మ అవేవి కాదు అని చెబుతుంది. మరి ఎవరెవరిని ఏమని పిలవాలి?

ఇంద్రియాణాం జయే శూర: ఇంద్రియాలను జయించినవాడు శూరుడు. ఈ విషయం మన సనాతన ధర్మం మాత్రమే నేర్పుతుంది. అందువలనే ప్రపంచంలోనే అతి పురాతనమైనది అయిన సనాతన ధర్మం ప్రేమ మార్గం ద్వారా మాత్రమే వ్యాపించింది. ఇది తెలియక 2000 సంవత్సరాల చరిత్ర మాత్రమే కలిగిన ఎన్నో నాగరికతలు తమ తమ నాగరికత పెంచడం కోసం యుద్ధం అనే మార్గం ఎంచుకుని తమ శూరత్వం నిరూపించుకునే ప్రయత్నం చేసి తమ నాగరికత నామ రూపాలు లేకుండా చేసుకున్నారు. విశ్వ విజేత అని చెప్పుకునే అలెగ్జాండర్ గ్రీకు నాగరికత ఇప్పుడు ఇక లేదు.
సనాతన ధర్మం లో యుద్ధం ఎప్పుడూ మాధ్యమం కాదు. గీత లో కృష్ణుడు
యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత
అభ్యుథ్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజసమ్యహం
ధర్మానికి లోటు జరిగితే నే యుద్ధం అని చెప్పటం లో భావం ఇదే.

ధర్మం చరతి పండితః: ధర్మం ఆచరించినవాడు పండితుడు.

హిత ప్రయోక్తిభిః వక్తా: హితం చెప్పేవాడే వక్త కానీ ఏది పడితే అది మాట్లాడే వాడి వక్త కాడు.

దాతా సమ్మాన దానతః సామాజిక సమరసతకి సనాతన ధర్మం అచ్చమైన ఉదాహరణ ఎదుటివారి మాన సమ్మానం కాపాడగలిగే వాడే దాత. రాముడు దీనికి నిలువెత్తు ఉదాహరణ, ఆయనకి ఒక కోతి, ఒక బోయ వాడు, ఒక భల్లూకము, ఒక జటాయువు స్నేహితులు. వారి మాన సమ్మానాలను తన సొంత విషయం గా భావించి జీవించిన మహానుభావుడు.

What should be done first: ఏది ముందు చేయాలి?

शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमेवच
लक्षं विहाय दातव्यं कोटिंचत्वा हरिं भजे

శతం విహాయ భోక్తవ్యం సహస్రం స్నానమేవచ
లక్షం విహాయ దాతవ్యం కోటించత్వా హరిం భజే

This verse tells how to prioritize our tasks.
Give priority to take a meal even if you have hundred works as the energy required to do these hundred works will only come from the food that we consume. Take bath before thousand things, maintain neetness and cleanliness is good for the self and also for the others. Donate first even before a lac things as any good thing that we think of should be done with quick and rapid action otherwise no one knows how ones mindset will change and overtake the decision of helping. Finally pray to god before a crore important things. In a nut shell give more priority to the society related works and give least priority to the personal…

ఈ సుభాషితం మనం నిర్వర్తించాల్సిన పనులకు ప్రాధాన్యత ఎలా కల్పించాలో చెప్తుంది. వందపనులున్నా భొజనం ముందు చేయాలి ఎందుకంటే ఆ వంద పనులు చేయటానికి కావలసిన శక్తి ఆహారం ద్వారానే వస్తుంది. వేయి పనులున్నా స్నానం చేయాలి ఎందుకంటే అశుభ్రత ఎదుటివారికి కూడా హానికారకం. లక్ష పనులున్నా దానం ముందు చేయాలి, ఏ క్షణమైనా మారిపోయే మనస్సు చిన్న కష్టానికో అవసరానికో చేద్దామనుకున్న దానం వాయిదా వేసేటట్లు చేస్తుంది. చివరగా కోటి పనులున్నా భగవత్ ధ్యానం మరిచిపోకుండా చేయాలి. ఒక్క మాట లో చెప్పాలంటే మొదట భగవంతుడు రెండు సమాజ శ్రేయస్సు చివర స్వ విషయం లేదా స్వార్ధం

జీవిత పరమార్ధం : Purpose of Life

इंद्रियार्धाननुभवन् बुद्धिमान लोकपूजितः
सम्मतः सर्वभूतानामुच्छस्वन् को न जीवति

देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्चयः
न निर्वपति पंचानामुच्छस्वन् न सजीवति

ఇంద్రియార్ధాననుభవన్ బుద్ధిమాన్ లోకపూజితః
సమ్మతః సర్వభూతానాంముచ్ఛ్వసన్ కో న జీవతి

దేవతాతిథిభృత్యానాం పిత్రూణామాత్మనశ్చ యః
న నిర్వపతి పంచానాముచ్ఛ్వసన్ న స జీవతి

These verses are one of yaksha prasnas from Mahabharata
Yaksha ask yudhistir (dharmraja):
who is a person inspite of experiencing with all his five senses, being intelligent, respected and acknowledged by all, breathing but still to be considered as dead?
Dharmaja answers:
One who does not respect and ill-treat, Devatas, atithi (guest), bhrutaya (servants) pitru(ancestors) and finally atmanah (self) is to be considered dead even if he is breathing.

ఇది మహాభారతంలో యక్ష ప్రశ్నలు ఘట్టం లోనిది. యక్షుడు ధర్మరాజుని ఇలా అడిగాడు:
ఎవరు ఇంద్రియ సుఖాలను అనుభవిస్తూ, బుద్ధిమంతుడు, లోక పూజితిడు సర్వభూతాలకూ సమ్మతమైన వాడూ, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు సాగిస్తున్నా జీవచ్ఛవంతో సమానము??
దానికి ధర్మజుడు ఇలా అన్నాడు:
ఎవరైతే దేవతలకు, అతిథులకు, భృత్యులకు అంటే పనివారు, పితృదేవతలకు చివరగా ఆత్మనః అంటే స్వార్ధం ఈ అయిదుగురికీ తగినట్లుగా ఉపచారాలు చేయడో వారి బాగోగులు చూసుకోడో వాడు బ్రతికివున్నా మరణించినట్లు…

Salutations to mother earth

समुद्र वसने देवि परवत स्थन मन्दले 
विष्णु पत्नि नमस्तुभयम् पाद स्पर्शम् क्षमस्वमे

సముద్ర వసనే దేవీ పర్వతస్థన మండలే
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే

Vasana means dress bhoodevi is wearing a dress made of samudra. Why is that so? Dress is to cover our body and make us look more beautiful, now that sanatana dharma don’t have that two piece bikini culture, we cover 70-80% of the body with the dress. If one is able to apply the logic or science 70% is covered with water, wow how scientific it is. our culture taught us indirectly the same science what was being taught in the schools in the name of advanced science.
Now come to the second part parvata stana mandale, we don’t abuse our mother with our body part’s, mother lactate milk from her breasts and that becomes life line for kids. Our mother earth is also lactating jeeva nadi rivers for us. Like we can’t imagine a kid without mother milk in the same way one also can’t imagine world without pure water. so the poet also seeing mother in the earth not just the body parts of a women.

If we start thinking and analyse there is so much science in every hymn of sanatana dharma. sometimes i get a doubt did we learn science or religion in the name of these slokas? The answer is Absolutely science. Unfortunately we became illiterate in learning science behind every hymn in the sanatana dharma. More over if some one says that sanatana dharma is a religion we blindly believe in them, that is even more foolish.

ఉదయాన్నే నిద్రలేచిన తరువాత కాలు కింద మోపే ముందు చదివే శ్లోకం తెలియని వారుండరు అంటే అతిశయోక్తి కాదేమో.
వాసం అంటే దుస్తులు లేదా నివసించటం, దుస్తులు మన అందాన్ని ద్విగుణీకృతం చేస్తాయి. సముద్రవసనే దేవీ సముద్రాన్ని వాసం గా ధరించిన దేవీ అని లేదా సముద్రం మద్యలో నివసించే దేవి అని. ఎప్పుడైనా ఇలా ఆలోచించారా? సముద్రాలని దుస్తులుగా ధరించటం ఏమిటి? కాసేపు శ్లోకం పక్కన పెట్టి సాంకేతికంగా ఆలోచించండి మన భూమి అంటే సముద్రము భూభాగాల మిశ్రమం. సాంకేతికంగా చెప్పాలంటే 70 శాతం భూమి నీటితో కప్పబడి వుంటుంది. శరీరం మొత్తం బయల్పడేలా దుస్తులు వేసుకునే పాశ్చాత్య సంస్కృతికాదు మనది. మనం కూడా శరీరాన్ని 70 శాతం దుస్తులతో కప్పుకుంటాం. అంటే మనం భూ మాత ని కూడా ఈ శ్లోకంలో సముద్రాలని దుస్తులగా ధరించావు అని చెప్పడం అన్నమాట. ఈ శ్లోకంలో అర్థమూ సాంకేతికతతో సరిపోవటం యాద్రుచికమా లేదా, మన ఋషులకి ఈ విషయం ముందే తెలుసా? ఇకపోతే శ్లోకంలో రెండవ పాదం పర్వత స్థన మండలే అంటే పర్వతాలను స్థానాలుగా కలిగిన దేవి అని. స్త్రీ శరీర భాగాలని దృష్టిలో వుంచుకుని, పర్వతాలు కూడా ఎత్తుగా వుంటాయి అని పద్యాలు రాసే నీచమైన ఆలోచన కలిగిన వారు కాదు కదా మన ఋషులు. మరి అలా రాయటంలో అర్థం ఏమిటి? మరలా కాసేపు శ్లోకాన్ని పక్కన పెట్టి నిజ జీవితంలో ఆలోచించండి, తన సంతానం ఆకలి అని వ్యక్తపరిచే స్థితిలో లేనప్పుడు ఆ సంతానం ఆకలితో వున్నప్పుడు వారు చెప్పకుండానే, అడగకుండానే అమ్మ తన స్థనాలనుంచి పాలు స్రవిస్తుంది. అమ్మ పాలు లేని సంతానాన్ని మన ఊహించటం కూడా కష్టం, అమ్మ పాలు సంతానానికి జీవనాధారం. ఇక శ్లోకంలోకి వస్తే, భూమి మీద 70 శాతం నీరు వుంది కానీ ఆ సముద్రపు నీరు మనకు పనికి రాదు. మనకూ మంచి నీరు అనే జీవనాధారం కావాలి, మన నీటి ఆర్తి ని మనం చెప్పకుండానే భూమాత, అమ్మ పర్వతాలనుంచి జీవ నదులని శ్రవించేసింది.

ఇలా ఆలోచిస్తూ పోతే మనం మంత్రం పేరుతొ చదివే ప్రతి శ్లోకానికి సాంకేతికతతో ముడి పెట్టచ్చు. అంటే మనకి సనాతన ధర్మంలో నేర్పినది దైవం, లేదా వైరాగ్యమా లేక సామాజిక శాస్త్రమా? ముమ్మాటికీ శాస్త్రమే. మన దౌర్భాగ్యం ఏమిటంటే ఆ శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగే జ్ఞానం మనకు లేకపోవటం. ఇంతటి గొప్ప సనాతన ధర్మం ఒక మతం అనే పదంతో బంధించి మనకు చెప్తే విని నమ్మేయటం అంతకన్నా మూర్ఖత్వం….