ఆదర్శ పురుషుడి గుణగణాలు-2:Qualities of an Ideal person-2

శ్రీరామునికి యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేయాలని నిశ్చయించుకుని  తన సామంత రాజులతో సభ ఏర్పాటు చేసాడు దశరధుడు. తన నిర్ణయం సరయినదేనా అని సభికులని అడిగితే, వారందరూ హర్ముషధ్వానాలు వ్యక్తం చేస్తూ ముక్త కంఠంతో… “Sriram is the best person to be coronated as king after me” with this thought in mind king Dasaratha called for a meeting and proposed in front of all his partners and… ఆదర్శ పురుషుడి గుణగణాలు-2:Qualities of an Ideal person-2ని చదవడం కొనసాగించండి

అవివేకం-Foolishness

व्याळम् बाल्मृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुम् समुज्जृम्भते भेत्तुम् वज्रमणिम् शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यम मधुबिंदुनाा रचयितुं क्षाराम्बु धेरीहते मूरखान्यः प्रति नेतुमिच्छाति बलात्सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः వ్యాళం బాలమృణాళతన్తుభిరసౌ రోద్ధుం సముజ్జృమ్భతే భేత్తుం వజ్రమణిం శిరీషకుసుమప్రాన్తేన సన్నహ్యతి మాధుర్యం మధుబిన్దునా రచయితుం క్షారామ్బు ధేరీహతే మూర్ఖాన్యః ప్రతి నేతుమిచ్ఛతి బలాత్సూక్తైః సుధాస్యన్దిభిః व्याळम् means a wild elephant, बाल्मृणालतन्तु means a small and weak string that is present in the stem of… అవివేకం-Foolishnessని చదవడం కొనసాగించండి

సనాతన ధర్మం అంటే…

సనాతన ధర్మం అంటే ఏమిటో ఒక్క మాటలో చెప్పగలిగే నిర్వచనం కాదు. సనాతన అంటే ఎప్పుడూ వుండేది అని అర్థం, ఇంచుమించు శాశ్వతానికి పర్యాయపదం. ధర్మం అంటే సత్యాన్ని కాపాడుకుంటూ వుండే ఒక జీవనశైలి (ఇంచు మించు నాగరికత అని అనవచ్చు). మరి సత్యం అంటే ఏమిటి అని అడుగుతారేమో… నారదుడు ఇంద్రుడి చెరనుండి ప్రహ్లాదుడి తల్లిని (ప్రహ్లాదుడు గర్భంలో వున్నప్పుడు) విడిపించి తనకు సత్యం అంటే ఏమిటో ఇలా చెప్తాడు. సత్యస్య వచనం శ్రేయః సత్యాదపి… సనాతన ధర్మం అంటే…ని చదవడం కొనసాగించండి

इदम् ब्रह्म्यम् इदम् क्षात्रम् 

अग्रत: चतुरो वेदा: पृष्‍ठत: सशरं धनु: । इदं ब्राह्मं इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि ।। Meaning: Parshuram who is well-versed with the four Vedas and sports the bow and arrow upon His back (that is the one who has the radiance of both the Brahman and the Kshatriya) will destroy evildoers either with a curse or… इदम् ब्रह्म्यम् इदम् क्षात्रम् ని చదవడం కొనసాగించండి

సకల వేద సారం: Executive summary of Vedas

श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यमि यदुक्तम् ग्रन्थ कोटिभिः परोपकराय पुण्याय पापाय परपीडनम् శ్లోకార్థేన ప్రవక్ష్యామి యదుక్తం గ్రంథ కోటిభిః పరోపకారాయ పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం After having written Veda vedanga, astadasa (18) puranaas, Upanishads etc… by great sage Veda vyasa, some one asked him you have written so many books prose and poetry etc please explain them to me concisely in an… సకల వేద సారం: Executive summary of Vedasని చదవడం కొనసాగించండి

Virata parva & Rains-విరాటపర్వం-వానల రాక

మనకు సాధారణంగా వర్షాలు రాకపోతే, కరువు సంభవిస్తే విరాటపర్వం చదవమని చెబుతారు. అది నిజమేనా? నిజంగా మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయా? అసలు విరాటపర్వంలో వర్షాలు కురిపించటానికి ఏముంది? అజ్ఞాతవాసంలో (విరాటుని కొలువులో) వున్న పాండవులను పసిగట్టి వారిని తిరిగి వనవాసానికి పంపాలనే కుట్రతో దుర్యోధనుడు పాండవులని వెతకసాగాడు. ఎంతకీ దొరకకపోయే సరికి భీష్ముని చేరి తాతా నీకు వాళ్ళెక్కడున్నారో తెలిసినా చెప్పటంలేదు అని అపనింద వేసాడు. అప్పుడు, భీష్ముడు వారున్న చోటు నాకు తెలియదు, కానీ వారున్న… Virata parva & Rains-విరాటపర్వం-వానల రాకని చదవడం కొనసాగించండి

ఆదర్శ పురుషుడి గుణగణాలు

రామాయణం ఒక గొప్ప సందేశం:— వాల్మీకి మహా ముని నారదునితో ఇలా అడిగాడు…. కోన్వస్మిన్సామ్ప్రతం లోకే గుణవాన్కశ్చ వీర్యవాన్ .ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రత:৷৷1.1.2৷৷  అస్మిన్ లోకే గుణ వాన్ కః?  ఈలోకంలో చెప్పబడిన సద్గుణాలన్నీ కలిగిన వాడు, వీరు ల్లో కెల్లా వీరుడు, ధర్మజ్ఞుడు, కృతజ్ఞుడు సత్య వాక్ పరిపాలకుడు, ఈ లోకంలో వున్నాడా? చారిత్రేణ చ కో యుక్తస్సర్వభూతేషు కో హిత: .విద్వాన్క: కస్సమర్థశ్చ కశ్చైకప్రియదర్శన: ৷৷1.1.3৷৷ అతని చరిత్రలో ఎటువంటి మచ్చ లేని… ఆదర్శ పురుషుడి గుణగణాలుని చదవడం కొనసాగించండి