ఛత్రపతి

ఛత్రపతి సినెమా చూసే వుంటారు, దానిలో పాటకి అర్ధం అద్భుతంగా వుంటుంది. నాకర్ధమయినంత వరకూ ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను

అగ్ని స్ఖలన సందగ్ధ రిపు వర్గ ప్రళయ రధ ఛత్రపతి
మధ్యందిన సముధ్యత్కిరణ విద్యుత్ద్యుమని ఖని ఛత్రపతి
తజ్జం తజ్జను తధిం ధిరన ధిం ధిం తకిట నట ఛత్రపతి
ఉర్వీ వలయ సంభావ్య వర స్వచ్చంద గుణధి

కుంభీ నిగర కుంభస్థ గురు కుంభి వలయ పతి ఛత్రపతి
ఝంఝా పవన గర్వాపహర వింధ్యాద్రి సమ-ధ్రుతి ఛత్రపతి
చండ ప్రభల దోర్ధండ జిత దోర్దండ భట తటి ఛత్రపతి
శత్రుప్రబల విచ్ఛేదకర భీమార్జున ప్రతి

ధిగ్ ధిగ్ విజయ ఢంకా నినద ఘంటారవ తుషిత ఛత్రపతి
సంఘ స్వజన విద్రొహి గణ విధ్వంస వ్రత మతి ఛత్రపతి
ఆర్త త్రాన దుష్తధ్యుమ్న క్షాత్ర స్పూర్తి ధిధితి
భీమక్ష్మా పతి ….శిక్షా స్ఫుర్తి స్థపతి!!

తన శత్రుసమూహమును (రిపువర్గ) తన అగ్నివల్ల (అగ్నిస్ఖలన) దహించివేసేవాడు (సందగ్ధ), ప్రళయమనే కాల రథానికి అధిపతి ఛత్రపతి.
(మధ్యందిన) మిట్ట మధ్యాహ్నపు (సమ్ ఉద్యత్) ప్రకాశవంతమైన కిరణములతో (విద్యుత్ద్యుమణి) సూర్యులకు  నిలయం (ఖని).
తఝ్ఝణుతఝణు-తద్ధింధిరన-ధీంధీంతకిట అనే జతులకు తగిన నాట్యమాడే నటధీరుడు. నటరాజుగా.

భూగోళంలోని (ఉర్వీ-భూమి, వలయ-గోళం) గౌరవించదగినవారిలో (సంభావ్య) గొప్పవాడు (వర). స్వేచ్ఛాయుతమైన (స్వచ్చంద) గుణములకు ఆలవాలం (గుణధీ).

శ్రేష్ఠమైన (నిగర) ఏనుగు (కుంభీ) కుంభస్థలం (కుంభ) పైనున్న (స్థ) గురువు, అటువంటి ఏనుగుల వలయానికి (సమూహానికి) పతి నాయకుడు.

ఝంఝా పవన, వేగంగా వీచే గాలుల గర్వాన్ని అణచగల (గర్వాపహారి) వింధ్య పర్వతాలతో సమానమైన కాంతి (ద్యుతి) కలిగినవాడు. .

భయంకరమైన (చండ) ప్రత్యేకమైన (ప్ర) బలవంతమైన చేతికర్రచే (దోర్దండ) జయింపబడిన (జిత) దండధారులైన భటులకు రాజు. అంటే శత్రువులను జయించగల దండధారులైన భటులకు రాజు.

ప్రత్యేక (ప్ర) బలాన్వితులైన శత్రువులను రూపుమాపడంలో (విచ్ఛేదకర) భీమార్జునులతో పోలిక (ప్రతి) కలవాడు.

అన్ని దిక్కులలో విజయభేరుల (విజయ ఢంకానినద, ఘంటారవ) మ్రోతలచే ఉప్పొంగేవాడు (తుషిత-తృప్తి).

సంఘానికి, తనవారికి విశేషమైన ద్రోహం చేసే సమూహాలను ధ్వంసంచేయడమనే మతమునందు నిలచిన మనస్సుకలవాడు.

ఆర్తులకు రక్షకుడు. దృష్టద్యుమ్నుడి లాగానే క్షత్రియ పరాక్రమ కిరణాలు (దీధితి) ప్రసరింపజేయగలవాడు. ధీమంతులకీ భూమికీ (క్ష్మా) నాయకుడు. శిక్షాస్మృతిని అమలుపరిచే అధినాయకుడు (స్థ-ఉన్న).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s