జీవన లక్ష్యం: The destiny of Life

संसारिणो स्वया बुद्ध्या समीहन्ते धनादिकम्
मेधाविभिस्तु दीप्यन्ते मुक्त्यै संविद्धुताशनाः

సంసారిణో స్వయా  బుద్ధ్యా సమీహంతే ధనాదికం
మేధావిభిస్తు దీప్యంతే ముక్త్యై సంవిద్ధుతాశనాః

భగవత్ప్రసాదంగా లేదా పూర్వ జన్మ సుకృతం వలన మనకు లభించిన బుద్ధి, శక్తులని ఏ విషయాలకు ఉపయోగించాలో, లేదా దేనికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలో చెబుతుంది ఈ సుభాషితం. సంసారిణో అంటే ఇక్కడ సాధారణ మానవాళి అని అర్థం, వారంతా తమ స్వంత బుద్ధి లేదా తెలివితేటలు, ధనధాన్యాదులు సమీకరించటం కోసం ఉపయోగిస్తారట, కానీ మేధావులు ఇలా తన తెలివితేటలను ధనధాన్యాల సేకరణ కోసం కాకుండా తమ తమ జ్ఞానాగ్నిని ప్రదీప్తం చేసుకోవటానికి, లేదా ముక్త్యై అంటే ముక్తి సాధించటానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తారట. అందుకని మనము ఎంత సంపాదించాము అన్నదాని కన్నా జ్ఞాన సముపార్జనకే పెద్ద పీట వెయ్యాలి. ఎవరో చేస్తే నేను ఎందుకు చెయ్యాలి అని అనుమానం రావచ్చు అందుకే గీతలో కృష్ణ భగవానుడు.

యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తత్త దేవేతరో జనః
స యత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే

శ్రేష్ఠః అంటే ఉత్తములు యద్ యద్ ఆచరతి అంటే ఏ ఏ వాటిని ఆచరిస్తారో తత్ తత్ ఇతరో జనః ఆయా విషయాలను ఇతర జనులు స యత్ ప్రమాణం కురుతే వాటిని ప్రమాణముగా తీసుకుని లోకం ఆ ఉత్తమ జనులు ఆచరించిన దారినే అనువర్తతే అంటే అనుసరిస్తారు. మనకి దారి తెలియని నాడు ఉత్తముల మార్గాన్ని అనుసరించటం ఉత్తమం కదా…

This sloka tells us how to use, or for what we have to spend the energy and intelligence that was gifted to us by god or due to our past life deeds. In general everyone in this world use their energy and intelligence for collecting wealth in the materialistic form of money, land, food etc… whereas sages or intelligent people spend their energy and intelligence in enlightening their learning path for the ultimate liberation. some might get a doubt that why should I follow someone else’s path, to clarify that only in Geeta lord Sri Krishna said

यद्यदाचरति श्रेष्टः तत्तदेवेतरो जनः
स यत् प्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते

Everybody follows the actions of a noble person. The world follows the standard set by him. When we don’t know the destiny of the path that we follow it is always good to follow the noble person’s path.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s