అవివేకం-Foolishness

व्याळम् बाल्मृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुम् समुज्जृम्भते भेत्तुम् वज्रमणिम् शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यम मधुबिंदुनाा रचयितुं क्षाराम्बु धेरीहते मूरखान्यः प्रति नेतुमिच्छाति बलात्सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः వ్యాళం బాలమృణాళతన్తుభిరసౌ రోద్ధుం సముజ్జృమ్భతే భేత్తుం వజ్రమణిం శిరీషకుసుమప్రాన్తేన సన్నహ్యతి మాధుర్యం మధుబిన్దునా రచయితుం క్షారామ్బు ధేరీహతే మూర్ఖాన్యః ప్రతి నేతుమిచ్ఛతి బలాత్సూక్తైః సుధాస్యన్దిభిః व्याळम् means a wild elephant, बाल्मृणालतन्तु means a small and weak string that is present in the stem of… అవివేకం-Foolishnessని చదవడం కొనసాగించండి