ముక్తి మార్గానికి సోపానం: Road to Eternity

व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् । कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं, भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधवः ॥ వ్యాధస్యాచరణం ధృవస్య  చవయో విద్యా గజేంద్రస్య కా కా జాతి విదురస్య యాదవపతోరుగ్రస్య కిం పౌరుషం కుబ్జాయాః కిమునామ రూపమధికం కిం తత్సుధామో ధనం భక్త్యా తుష్యతి కేవలం న చ గుణైర్భక్తిప్రియో మాధవః What conduct was… ముక్తి మార్గానికి సోపానం: Road to Eternityని చదవడం కొనసాగించండి