కార్యసాధకుడు-The Determined

क्वचित् भूमो शय्या क्वचिदपिच पर्यन्क शयनम् क्वचित् शाखाहारी क्वचिदपिच शल्योदन रुचिः क्वचित् कन्धाधारी क्वचिदपिच दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम् न च सुखम् క్వచిత్ భూమో శయ్యా క్వచిదపిచ పర్యంక శయనం క్వచిత్ శాఖాహారీ క్వచిదపిచ శాల్యోదన రుచి క్వచిత్ కంధాధారీ క్వచిదపిచ దివ్యాంబరధరో మనస్వీ కార్యార్థీ న గణయతి దుఃఖమ్ న చ సుఖం I have learned this sloka from my father. This… కార్యసాధకుడు-The Determinedని చదవడం కొనసాగించండి

సనాతన ధర్మం అంటే…

సనాతన ధర్మం అంటే ఏమిటో ఒక్క మాటలో చెప్పగలిగే నిర్వచనం కాదు. సనాతన అంటే ఎప్పుడూ వుండేది అని అర్థం, ఇంచుమించు శాశ్వతానికి పర్యాయపదం. ధర్మం అంటే సత్యాన్ని కాపాడుకుంటూ వుండే ఒక జీవనశైలి (ఇంచు మించు నాగరికత అని అనవచ్చు). మరి సత్యం అంటే ఏమిటి అని అడుగుతారేమో… నారదుడు ఇంద్రుడి చెరనుండి ప్రహ్లాదుడి తల్లిని (ప్రహ్లాదుడు గర్భంలో వున్నప్పుడు) విడిపించి తనకు సత్యం అంటే ఏమిటో ఇలా చెప్తాడు. సత్యస్య వచనం శ్రేయః సత్యాదపి… సనాతన ధర్మం అంటే…ని చదవడం కొనసాగించండి

ముక్తి మార్గానికి సోపానం: Road to Eternity

व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् । कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं, भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधवः ॥ వ్యాధస్యాచరణం ధృవస్య  చవయో విద్యా గజేంద్రస్య కా కా జాతి విదురస్య యాదవపతోరుగ్రస్య కిం పౌరుషం కుబ్జాయాః కిమునామ రూపమధికం కిం తత్సుధామో ధనం భక్త్యా తుష్యతి కేవలం న చ గుణైర్భక్తిప్రియో మాధవః What conduct was… ముక్తి మార్గానికి సోపానం: Road to Eternityని చదవడం కొనసాగించండి

Good Qualities and Difficulties

गुणवन्तः क्लिश्यन्ते प्रायेण भवन्ति निर्गुणाः सुखिनः  बन्धनमायन्ति सुका यथेष्टसंचारिणः काकाः  గుణవంతః క్లిశ్యంతే ప్రాయేణ భవంతి నిర్గుణాః సుఖినః బంధనామాయంతి సుకా యథేష్టం సంచారిణః కాకః Great people with all good qualities (‘Gunvaan’ is the exact Sanskrit word) have to take many troubles while the wicked people live peacefully. Like a parrot lives in a cage while a crow flies… Good Qualities and Difficultiesని చదవడం కొనసాగించండి

इदम् ब्रह्म्यम् इदम् क्षात्रम् 

अग्रत: चतुरो वेदा: पृष्‍ठत: सशरं धनु: । इदं ब्राह्मं इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि ।। Meaning: Parshuram who is well-versed with the four Vedas and sports the bow and arrow upon His back (that is the one who has the radiance of both the Brahman and the Kshatriya) will destroy evildoers either with a curse or… इदम् ब्रह्म्यम् इदम् क्षात्रम् ని చదవడం కొనసాగించండి