సకల వేద సారం: Executive summary of Vedas

श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यमि यदुक्तम् ग्रन्थ कोटिभिः
परोपकराय पुण्याय पापाय परपीडनम्

శ్లోకార్థేన ప్రవక్ష్యామి యదుక్తం గ్రంథ కోటిభిః
పరోపకారాయ పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం

After having written Veda vedanga, astadasa (18) puranaas, Upanishads etc… by great sage Veda vyasa, some one asked him you have written so many books prose and poetry etc please explain them to me concisely in an a single sloka. Then sage Veda vyasa replied with this verse which means

“I will explain you all of the litterateur written by me (यदुक्तम् ग्रन्थ कोटिभिः) in half of the verse (श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि) doing good to others is puNya and making others suffer is papa”.
Whole world accepted that ours is the oldest civilization survived on. That makes our literature as the oldest and this fact is also accepted by the world. As per this verse living in peace and harmony is there in our blood of this great civilization.
Unfortunately people (civilizations or religions) who tried to invade the whole world by killing innocent people for not accepting their religion or civilization are now teaching us about peace with symbol of dove in their hands.

వేద వేదాంగాలను అష్టాదశ పురాణాలను ఉపనిషత్తులను రచించిన వ్యాస మహర్షిని ఒకరు ఇలా అడిగారట “మహర్షీ మీరు రచించిన అంత గ్రంథ సారాన్ని ఒక శ్లోకం లో మాకు వివరించండి” అని. దానికి వేదవ్యాసులవారు సమాధానంగా ఈ శ్లోకం చెప్పినట్లు కథ.

యదుక్తం గ్రంథ కోటిభిః అంటే నాచే చెప్పబడిన గ్రంథ సారాన్ని శ్లోకార్థేన ప్రవక్ష్యామి అంటే శ్లోకం లో అర్ధ పాదంలో చెపుతాను. ఏమిటా అర్ధ పాదం
పరోపకారాయ పుణ్యాయ పాపాయ పర పీడనం” అంటే పరులకు ఉపకారం చేస్తే పుణ్యం, పరులను పీడిస్తే బాధ పెడితే పాపము.
యావత్ ప్రపంచం మొత్తం ఏకకంఠం తో ఒప్పుకునే విషయం మన భారతీయ నాగరికత లేదా హిందు ధర్మం సనాతనం, అతి పురాతనమైనది అని. మన సాహిత్యం కూడా అతి పురాతనమైనది. ఇతరులను బాధ పెట్టకుండా, శాంతియుతంగా సహజీవనం చేయటం అనేది మన సంస్కృతి రక్తంలో ఉన్నది.
చిత్రంగా మరియు దుర్భాగ్య వసాత్తు ఏ ఏ మతాల, నాగరికతలవారు యావత్ ప్రపంచం మీద దండయాత్రలు కొనసాగించారో వారే నేడు శాంతి కాముకులమంటూ పావురాలను చేత బట్టి మనకే శాంతి పాఠాలు నేర్పతున్నారు

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s