ఆదర్శ పురుషుడి గుణగణాలు

రామాయణం ఒక గొప్ప సందేశం:— వాల్మీకి మహా ముని నారదునితో ఇలా అడిగాడు….

కోన్వస్మిన్సామ్ప్రతం లోకే గుణవాన్కశ్చ వీర్యవాన్ .ధర్మజ్ఞశ్చ కృతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రత:৷৷1.1.2৷৷ 
అస్మిన్ లోకే గుణ వాన్ కః?  ఈలోకంలో చెప్పబడిన సద్గుణాలన్నీ కలిగిన వాడు, వీరు ల్లో కెల్లా వీరుడు, ధర్మజ్ఞుడు, కృతజ్ఞుడు సత్య వాక్ పరిపాలకుడు, ఈ లోకంలో వున్నాడా?
చారిత్రేణ చ కో యుక్తస్సర్వభూతేషు కో హిత: .విద్వాన్క: కస్సమర్థశ్చ కశ్చైకప్రియదర్శన: ৷৷1.1.3৷৷
అతని చరిత్రలో ఎటువంటి మచ్చ లేని వాడు, సర్వ భూతాలకూ హితం మాత్రమే చేయదలిచేవాడూ, సర్వ విద్యలూ నేర్చుకున్నవాడూ సమర్ధుడూ,మళ్ళీ మళ్లీ చూడాలనిపించే ప్రియ దర్శి ఉన్నాడా?
ఆత్మవాన్కో జితక్రోధో ద్యుతిమాన్కోనసూయక: కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ జాతరోషస్య సంయుగే ৷৷1.1.4৷৷ 
ఆత్మవాన్ కః? తనను తాను నిగ్రహించుకోగలిగేవాడు, క్రోధాన్ని జయించినవాడూ అసూయ లేనివాడూ, ఎవరి రోషంతో దేవతలు కూడా భయభ్రాంతులవుతారో అటువంటి వాడు ఈ భూలోకంలో వున్నాడా?
ఏతదిచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం పరం కౌతూహలం హి మే మహర్షే త్వం సమర్థోసి జ్ఞాతుమేవంవిధం నరమ్ ৷৷1.1.5৷৷
ఇటువంటి గుణాలున్నవాడు ఈ భూలోకంలో వున్నాడా నాకు చాలా కుతూహలం గా వుంది అన్నిటా సమర్ధుడైన అటువంటి వాడి గురించి ముల్లోకాలూ చుట్టే మీకు తెలిస్తే వినాలనుంది అని వాల్మీకి నారదం పరిపపృచ్ఛ అంటే పరి పరి విధాల గుచ్చి అడిగాడు.
దానికి నారదులవారు ఇలా జవాబుచెప్పారు. జగ్రత్తగా విను నువ్వడిగిన గుణాలన్నీ కలిగిన వాడు దొరకటం అరుదు, సామాన్యమైన విషయం కాదు. కానీ అలాంటి గుణాలున్నవాడు ఈ లోకంలో ఒక్కడున్నాడు
ఇక్ష్వాకువంశప్రభవో రామో నామ జనైశ్శ్రుత: .నియతాత్మా మహావీర్యో ద్యుతిమాన్ధృతిమాన్ వశీ ৷৷1.1.8৷৷ 
నియతాత్మ అంటే శరీర మనో నిగ్రహం కలిగినవాడూ, మహా వీరుడూ, ధ్యుతిమాన్ అంటే సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలిగిన శక్తి వున్నవాడూ, ధృతిమాన్ ధృతి అంటే వెగం, వెగంగా సమస్య పరిషరిచగలిగె శక్తి వున్నవాడూ, చివరగా వశీ అంతె తన మంచితనంతో అందరినీ వశపరుచుకునే వాడూ ఒకడు  వున్నాడు.
బుద్ధిమాన్నీతిమాన్వాగ్మీ శ్రీమాన్ శత్రునిబర్హణ: .విపులాంసో మహాబాహు: కమ్బుగ్రీవో మహాహను: ৷৷1.1.9৷৷
బుద్ధిమంతుడూ, నీతిమంతుడూ, వాగ్వీ అంటే వేదాలను చదువుకున్నవాడూ శ్రీమాన్ అంటే లక్ష్మీ కటాక్షంతో మంగళకరంగా వున్నవాడు, శత్రువులను నాశనం చేసేవాడూ, ఆజానుబాహుడూ, శంఖంలాంటి మెడ, గుండ్రని చెక్కిళ్ళు వున్నవాడు,
అతడే, ఇక్ష్వాకు వంశంలో ప్రభవించి రాముడనే పేరుతో ప్రజలు పిలిచుకుంటారు. శ్రీరాముడు సకల గుణాభిరాముడు, రాముని గుణాలను వర్ణించటానికి భాషకు పదాలు చాలవు అని నారదుడు జవాబు చెప్పాడు.
రామాయణం ఇతిహాసమా పురాణమా అనే ప్రశ్న పక్కన పెడితే మనకు వాల్మీకి రామాయణం ద్వారా ఒక ఆదర్శ పురుషుడి ఆవిష్కారం జరిగింది. ఒక్క రాముని గుణాలను తెలుసుకుని జీవితంలో ఆచరణలో పెడితె చాలు మన జన్మ సార్ధకం అయిపొతుంది. ఇలా రాముని గుణాలను రామయణంలో మూడు చోట్ల ఆవిష్కరించారు. సమయం వచ్చినప్పుదు మిగితా గుణాలను కూడా వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను.
బాపు గారి శ్రీరామరాజ్యం సినిమాలో ఇన్ని గుణాలను ఒక్క పాటలో జొన్నవిత్తుల వారు చాలా అందంగా చెప్పారు
ఒక  నాడు నారద  మహర్షుల వారిని నెనొక ప్రశ్న అడిగాను
ఎవడున్నాడీ  లొకంలొ ఇదివరకెరుగనివాడు ఎవడున్నాడీ కాలంలొ సరియగు నడవడివాడు 

నిత్యము  సత్యము పలికే వాడు, నిరతము ధర్మము నిలిపే వాడు  

చేసిన మేలు మరువని వాడు, సుర్యునివలనే  వెలిగేవాడు

యెల్లరికి చలచల్లని వాడు, యెద నిండా దయ గల వాడు

ఎవడు ఎవడు ఎవడూ?

అపుడు నారద మహర్షులవారు ఇలా సెలవిచ్చారు 

ఒకడున్నాడీ  లోకంలో ఓం కారానికి సరిజోడు 

ఇనకులమున ఈ  కాలంలో జగములు పొగిడే  మొనగాడు 

విలువలు కలిగిన విలుకాడు, పలు సుగుణాలకు చెలికాడు 

చెరగని నగవుల నెలరేడు, మాటకు నిలబడు ఇలరేడు

దశరథ తనయుడు దానవ దమనుడు జానకి రమణుడు 

అతడే శ్రీరాముడూ శ్రీ… రాముడు…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s