జీవన లక్ష్యం: The destiny of Life

संसारिणो स्वया बुद्ध्या समीहन्ते धनादिकम् मेधाविभिस्तु दीप्यन्ते मुक्त्यै संविद्धुताशनाः సంసారిణో స్వయా  బుద్ధ్యా సమీహంతే ధనాదికం మేధావిభిస్తు దీప్యంతే ముక్త్యై సంవిద్ధుతాశనాః భగవత్ప్రసాదంగా లేదా పూర్వ జన్మ సుకృతం వలన మనకు లభించిన బుద్ధి, శక్తులని ఏ విషయాలకు ఉపయోగించాలో, లేదా దేనికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలో చెబుతుంది ఈ సుభాషితం. సంసారిణో అంటే ఇక్కడ సాధారణ మానవాళి అని అర్థం, వారంతా తమ స్వంత బుద్ధి లేదా తెలివితేటలు, ధనధాన్యాదులు సమీకరించటం కోసం ఉపయోగిస్తారట,… జీవన లక్ష్యం: The destiny of Lifeని చదవడం కొనసాగించండి

ఆదర్శ పురుషుడి గుణగణాలు-2:Qualities of an Ideal person-2

శ్రీరామునికి యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేయాలని నిశ్చయించుకుని  తన సామంత రాజులతో సభ ఏర్పాటు చేసాడు దశరధుడు. తన నిర్ణయం సరయినదేనా అని సభికులని అడిగితే, వారందరూ హర్ముషధ్వానాలు వ్యక్తం చేస్తూ ముక్త కంఠంతో… “Sriram is the best person to be coronated as king after me” with this thought in mind king Dasaratha called for a meeting and proposed in front of all his partners and… ఆదర్శ పురుషుడి గుణగణాలు-2:Qualities of an Ideal person-2ని చదవడం కొనసాగించండి

అవివేకం-Foolishness

व्याळम् बाल्मृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुम् समुज्जृम्भते भेत्तुम् वज्रमणिम् शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यम मधुबिंदुनाा रचयितुं क्षाराम्बु धेरीहते मूरखान्यः प्रति नेतुमिच्छाति बलात्सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः వ్యాళం బాలమృణాళతన్తుభిరసౌ రోద్ధుం సముజ్జృమ్భతే భేత్తుం వజ్రమణిం శిరీషకుసుమప్రాన్తేన సన్నహ్యతి మాధుర్యం మధుబిన్దునా రచయితుం క్షారామ్బు ధేరీహతే మూర్ఖాన్యః ప్రతి నేతుమిచ్ఛతి బలాత్సూక్తైః సుధాస్యన్దిభిః व्याळम् means a wild elephant, बाल्मृणालतन्तु means a small and weak string that is present in the stem of… అవివేకం-Foolishnessని చదవడం కొనసాగించండి

కార్యసాధకుడు-The Determined

क्वचित् भूमो शय्या क्वचिदपिच पर्यन्क शयनम् क्वचित् शाखाहारी क्वचिदपिच शल्योदन रुचिः क्वचित् कन्धाधारी क्वचिदपिच दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम् न च सुखम् క్వచిత్ భూమో శయ్యా క్వచిదపిచ పర్యంక శయనం క్వచిత్ శాఖాహారీ క్వచిదపిచ శాల్యోదన రుచి క్వచిత్ కంధాధారీ క్వచిదపిచ దివ్యాంబరధరో మనస్వీ కార్యార్థీ న గణయతి దుఃఖమ్ న చ సుఖం I have learned this sloka from my father. This… కార్యసాధకుడు-The Determinedని చదవడం కొనసాగించండి

సనాతన ధర్మం అంటే…

సనాతన ధర్మం అంటే ఏమిటో ఒక్క మాటలో చెప్పగలిగే నిర్వచనం కాదు. సనాతన అంటే ఎప్పుడూ వుండేది అని అర్థం, ఇంచుమించు శాశ్వతానికి పర్యాయపదం. ధర్మం అంటే సత్యాన్ని కాపాడుకుంటూ వుండే ఒక జీవనశైలి (ఇంచు మించు నాగరికత అని అనవచ్చు). మరి సత్యం అంటే ఏమిటి అని అడుగుతారేమో… నారదుడు ఇంద్రుడి చెరనుండి ప్రహ్లాదుడి తల్లిని (ప్రహ్లాదుడు గర్భంలో వున్నప్పుడు) విడిపించి తనకు సత్యం అంటే ఏమిటో ఇలా చెప్తాడు. సత్యస్య వచనం శ్రేయః సత్యాదపి… సనాతన ధర్మం అంటే…ని చదవడం కొనసాగించండి

ముక్తి మార్గానికి సోపానం: Road to Eternity

व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् । कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं, भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधवः ॥ వ్యాధస్యాచరణం ధృవస్య  చవయో విద్యా గజేంద్రస్య కా కా జాతి విదురస్య యాదవపతోరుగ్రస్య కిం పౌరుషం కుబ్జాయాః కిమునామ రూపమధికం కిం తత్సుధామో ధనం భక్త్యా తుష్యతి కేవలం న చ గుణైర్భక్తిప్రియో మాధవః What conduct was… ముక్తి మార్గానికి సోపానం: Road to Eternityని చదవడం కొనసాగించండి

Good Qualities and Difficulties

गुणवन्तः क्लिश्यन्ते प्रायेण भवन्ति निर्गुणाः सुखिनः  बन्धनमायन्ति सुका यथेष्टसंचारिणः काकाः  గుణవంతః క్లిశ్యంతే ప్రాయేణ భవంతి నిర్గుణాః సుఖినః బంధనామాయంతి సుకా యథేష్టం సంచారిణః కాకః Great people with all good qualities (‘Gunvaan’ is the exact Sanskrit word) have to take many troubles while the wicked people live peacefully. Like a parrot lives in a cage while a crow flies… Good Qualities and Difficultiesని చదవడం కొనసాగించండి